Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY PRI OCHRANE JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 INFORMÁCIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

OPRAVA A VYMAZANIE A OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ, PRÁVO NAMIETAŤ A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA PRI UPLATŇOVANÍ PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

 

Prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov je obchodná spoločnosť BeA Slovensko, spol. s r.o., identifikačné číslo (IČO) 36381195, so sídlom M. Pišúta  4002,  PSČ  031 01,   Liptovský   Mikuláš,   zapísaná   v   Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 11225/L, DIČ: 2020126350, IČ DPH: SK2020126350, v mene ktorej koná: Mgr. Viera Uhríková, konateľ a Miloš Tlamka, konateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje od nasledovných osôb:
  a) klienti Prevádzkovateľa (súčasní aj bývalí) – ak ide o fyzické osoby; v prípade právnických osôb ich zástupcovia, členovia orgánov alebo zamestnanci, resp. iné poverené osoby, ak sú tieto údaje nevyhnutné na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy,
  b) potenciálni klienti Prevádzkovateľa (súčasní aj bývalí) – ak ide o fyzické osoby; v prípade právnických osôb ich zástupcovia, členovia orgánov alebo zamestnanci, resp. iné poverené osoby, ak sú tieto údaje nevyhnutné na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy a v predzmluvných vzťahoch,
  c) dodávatelia Prevádzkovateľa (súčasní aj bývalí) – ak ide o fyzické osoby; v prípade právnických osôb ich zástupcovia, členovia orgánov alebo zamestnanci, resp. iné poverené osoby, ak sú tieto údaje nevyhnutné na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy

(ďalej ako „dotknuté osoby“).

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje od dotknutých osôb na nasledovné účely:
  a) spracovanie osobných údajov dotknutých osôb špecifikovaných v bode 1 písm. a) a b) vyššie (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, adresa doručenia, emailová adresa, telefónne číslo, podpis, číslo občianskeho preukazu (príp. iný doklad), číslo bankového účtu, akademický titul, história objednávok) na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy (napr. kúpna zmluva), ako aj v predzmluvných vzťahoch;
  b) spracovanie osobných údajov dotknutých osôb špecifikovaných v bode 1 písm. c) vyššie (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, podpis, číslo občianskeho preukazu, číslo bankového účtu, akademický titul) na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy (napr. kúpna zmluva), ako aj v predzmluvných vzťahoch, ako aj za účelom spracovania účtovných dokladov, vedenia evidencie dodávateľov;
  c) spracovanie osobných údajov dotknutých osôb v bode 1 písm. a) až c) (meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, adresa) za účelom zasielania informácií o aktivitách, zľavách a produktoch Prevádzkovateľa a za účelom propagácie činnosti Prevádzkovateľa na e-mailovú adresu dotknutej osoby.
 2. Prevádzkovateľ spracúva a chráni získané osobné údaje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZOOÚ“).
 1. Osobnú údaje sa spracúvajú len počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov.

 

 1. Právny základ pre spracovanie osobných údajov:
  a) osobné údaje špecifikované v bode 2 písm. a) vyššie sa spracúvajú za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, t.j. ich spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy, ako aj v predzmluvných vzťahoch, a teda na ich spracúvanie sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby,
  b) osobné údaje špecifikované v bode 2 písm. b) vyššie sa spracúvajú za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, t.j. ich spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy, ako aj v predzmluvných vzťahoch, pričom sa zároveň spracúvajú aj na základe zákona, ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitných predpisov, napr. podľa zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov, a pod., a teda na ich spracúvanie sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby,
  c) osobné údaje špecifikované v bode 3 písm. c) vyššie sa spracúvajú len na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

 1. Osobné údaje sa spracúvajú len vtedy, keď ich dotknuté osoby poskytnú z vlastnej vôle, napríklad pri podpise zmluvy.

 

 1. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné:
  a) ak sa dotknutá osoba rozhodne, že Prevádzkovateľovi neposkytnete osobné údaje špecifikované v bode 2 písm. a) a b) vyššie, ktoré Prevádzkovateľ žiada uviesť, toto rozhodnutie nebude mať pre dotknutú osobu žiadne dôsledky; v takom prípade však nebude možné uzatvoriť s dotknutou osobou zmluvu, ani vykonať žiadne úkony nevyhnutné v predzmluvných vzťahoch,
  b) ak sa dotknutá osoba rozhodne, že Prevádzkovateľovi neposkytnete súhlas so spracovaním osobných údajov špecifikovaných v bode 2 písm. c) vyššie na účel špecifikovaný v bode 2 písm. c) vyššie, toto rozhodnutie nebude mať pre dotknutú osobu žiadne dôsledky; v takom prípade však nebude možné zasielať dotknutej osobe informácie o aktivitách, zľavách a produktoch Prevádzkovateľa na e-mailovú alebo poštovú adresu dotknutej osoby. Uvedené však nemá vplyv na vznik a trvanie zmluvy.

 

 1. Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.

 

 1. Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené.

 

 1. Dotknutá osoba berie na vedomie, že je oprávnená postupovať podľa ust. § 14 ods. 3 ZOOÚ, a teda môže tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať, a to zaslaním odvolania súhlasu na adresu: BeA Slovensko, spol. s r.o., sídlo: sídlom M. Pišúta 4002,  PSČ  031 01,   Liptovský   Mikuláš alebo na emailovú adresu: info@sk.BeA-Group.com.

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnené poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľovi v súlade s ust. § 34 ods. 1 ZOOÚ.

 

 1. Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zmluvy. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

 

 1. Do informačného systému možno poskytnúť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

 

 1. Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ (v zmysle ust. § 21 ods. 3 ZOOÚ) účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Právo získať osobné údaje podľa tohto bodu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, t.j. dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, t.j. dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Podrobnosti stanovuje ust. § 23 ZOOÚ.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak:
  a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZOOÚ, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Podrobnosti stanovuje ust. § 24 ZOOÚ.

 1. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, a to:
  a) dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) ZOOÚ vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku,
  b) dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 ZOOÚ.

 1. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov, má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:
  a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ a
  b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatnením práva uvedeného vyššie nie je dotknuté právo podľa § 23 ZOOÚ. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi. Právo podľa tohto bodu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 1. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ZOOÚ, t.j. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého účelom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu tohto zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Podrobnosti stanovuje ust. § 28 ZOOÚ.

 

 1. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

 

 1. Prevádzkovateľ poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28 ZOOÚ (bod 16 až 24 vyššie). V prípadoch uvedených v § 18 ods. 2 ZOOÚ nemôže Prevádzkovateľ odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv podľa § 21 až 28 ZOOÚ (bod 16 až 24 vyššie), ak nepreukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať.

 

 1. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 ZOOÚ (bod 16 až 24 vyššie) do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, Prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

 

 1. Ak Prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh podľa § 100 na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

 1. Informácie podľa § 19 a 20 ZOOÚ a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 ZOOÚ (bod 16 až 24 vyššie) sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže:
  a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
  b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje Prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť podľa § 21 až 27 ZOOÚ (bod 16 až 23 vyššie); ustanovenie § 18 ZOOÚ tým nie je dotknuté.

 1. Webový server Prevádzkovateľa využíva súbory cookies, aby stránky prispôsobil potrebám jeho návštevníkov. Cookie je textový súbor, ktorý server uloží na pevný disk návštevníka. Tento súbor rozširuje funkcie dostupné na stránkach a umožňuje presnejšiu analýzu ich využitia. Server Prevádzkovateľa môže napríklad vytvoriť súbor cookie, ktorý zabráni návštevníkovi v opakovanom zadávaní hesla počas jednej návštevy niektorého z našich webových serverov. Bez ohľadu na spôsob použitia však súbory cookie nebudú zhromažďovať osobne identifikovateľné informácie. Návštevník môže svoj webový prehliadač nastaviť tak, aby súbory cookie buď prijímal alebo odmietal. Ak sa návštevník rozhodne ich odmietať, nebude môcť dobre využiť interaktívne prvky, ktoré stránky Prevádzkovateľa obsahujú.

 

 1. Uvedené poučenie a informácie sú v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (REÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 01.08.2022

BeA Slovensko, spol. s r.o.